Het integratiepact, een lerend netwerk.

We zien het integratiepact als een lerend netwerk. De actoren op het startmoment van 23 juni hebben dit ook zo ervaren. In de loop van het najaar 2017 komen opvolgbijeenkomsten om verder op zoek te gaan naar partnerschappen gebaseerd op wederkerigheid en respect voor de eigenheid van elke partner. En gericht op actie en impact.

De uitdagingen en maatregelen zullen worden verfijnd en verder worden uiminpro-startdag-750_5096tgewerkt, volgens eigen processen en manieren van werken, volgens de eigen context (internationaal, nationaal, federaal, regionaal, lokaal) en eigen mogelijkheden. Dit vergt tijd en een openheid naar verschillende snelheden waarbij snellere actoren toch de hand blijven uitsteken naar langzamer bewegende actoren. Hierbij moet het voor iedereen duidelijk worden wat de toekomstige acties en maatregelen zijn voor hun ‘bottom-up’ engagementsintentie. Daarna gaan we dan hier mee aan de slag om dit engagement ook top-down te verkrijgen m.a.w. de nodige formele engagementen van de actoren. Om dan vervolgens de gezamenlijke initiatieven/projecten te implementeren met als doel een collectieve impact. En met als beoogd resultaat een systeem- & gedragsverandering¸ namelijk het harmonisch samenleven.

De deelnemers van het integratiepact zullen aangemoedigd worden om concrete acties te ondernemen om zoveel mogelijk actoren uit hun achterban te mobiliseren voor het integratiepact. Via communicatie zal zichtbaarheid gegeven worden aan deze acties.

Kiezen voor een “pact” heeft zowel inhoudelijke als methodische consequenties. Het gaat hierover zowel een beoogd resultaat als over het pact als een proces, de maatschappelijke beweging die daartoe leidt.

Het integratiepact is geen doel op zich maar vormt een engagement voor een langdurende samenwerking rond gemeenschappelijke doelstellingen.

De meerwaarde van het pact ligt dan ook in het feit dat de drie actoren, overheid, burgermaatschappij en markt, een bewust engagement aangaan om bepaalde doelen na te streven die alleen niet bereikt kunnen worden.

841F7FD8-4436-408A-9318-57EA68C5F170

De methodiek om een pact te verwezenlijken bevat o.a. de volgende methodes:

• Het veroorzaken van een maatschappelijke beweging. Dit betekent het mobiliseren, animeren en enthousiasmeren rond een helder geformuleerde en uitdagende vraagstelling;

• Het beogen van de grote maatschappelijke diversiteit aan lagen, sectoren, territoria, meningen, systemen enz. in volle breedte;

• Zoveel mogelijk kansen geven aan het ontstaan van een mix aan instrumenten die gedeeltelijk kunnen worden geregisseerd, en zich gedeeltelijk ook van onderuit moeten ontwikkelen.

De draagkracht moet komen van een breed bondgenootschap dat zich engageert om deze dialoog, discussies enz. te stimuleren en te faciliteren;minpro-startdag-750_4911 (1)

• Dit proces moet interactief verlopen: het moet consensusgericht zijn en trachten om stappen voorwaarts te zetten in de richting van een pact. Dit vraagt een voortdurende interpretatie en duiding van wat verloopt;

• Tegelijkertijd moet de focus worden bewaakt, nl. een zo gedeeld mogelijk waardenkader (een“set”) over de wijze waarop integratie in Vlaanderen als proces moet verlopen.

Het integratiepact werkt dus als een labo of een incubator waarin beloftevolle praktijken kritische massa kunnen krijgen. En dit volgens het principe van een spiraalgroei waarbij zowel intern als extern progressief voortdurend meer dynamiek en daadkracht wordt ontwikkeld. Daarnaast ondersteunt het door, kruisbestuiving, netwerkvorming, financiering, het aanbieden van expertise en tools, en het creëren van zichtbaarheid.

Dat is ook de filosofie die door het integratiepact wordt omarmd.

782F0920-BBE8-4FCE-8DEF-A85BE8B34B39
Het pact wil weg van een bestuurlijke logica die inzet op het creëren van nieuwe regels en structuren en burgers de illusie geeft dat de overheid het wel zal oplossen. Het pact wil in de eerste plaats maatschappelijke energie uit diverse geledingen (middenveld, werk, onderwijs, media en anderen) kristalliseren in een aantal inspirerende en vernieuwende experimenten. Die innovatiekernen moeten dan gevoed en opgeschaald worden zodat ze mobiliserend kunnen werken op andere actoren en dan vervolgens op de brede samenleving. Zo ontstaat een lerend netwerk met een steeds bredere actieradius dat de haalbaarheid van praktische oplossingen en het harmonisch leven in de verf zet. Hierdoor wordt het gevoel van machteloosheid, frustratie en wantrouwen weggenomen.

Om haar doelstellingen te realiseren, moet het Integratiepact op een participatieve manier ontstaan en uitgevoerd worden. Dit vraagt om een creatieve maar intensieve regie met een eigen specifiek platform.

Het mandaat om dat pact te operationaliseren werd  toevertrouwd aan de vzw Integratiepact, met als directeur Wouter Van Bellingen.

Dit project kadert in het Vlaamse luik van het Nationaal Programma van het Europese Asiel Migratie en Integratiefonds 2014-2020, “Integratie en Legale Migratie”. Binnen deze prioriteit worden maatregelen genomen om de integratie van personen uit derde landen te verbeteren.