Het integratiepact, een sociaal proces.

 Hetminpro-startdag-750_4958 (1) integratiepact wil werken als een opschaler en incubator van beloftevolle praktijken. De dynamiek van die innovaties is niet bij voorbaat te voorspellen, maar er kan een algemene marsrichting uitgezet worden. Het startmoment hebben we aangegrepen als een mogelijkheid om de contouren van die oplossingsruimte te verkennen. Vier elementen helpen om die innovatieruimte vorm te geven:

• Het streefbeeld van een veerkrachtige maatschappij die steunt op diversiteit als één van de cruciale hulpbronnen;

• De zes hefbomen naar waar de maatschappelijke energie gekanaliseerd wordt;

• Een set van randvoorwaarden die helpen om de slagkracht en de slaagkansen van innovaties te verhogen;

• Een set van actieve bestanddelen of ingrediënten van beloftevolle praktijken die bewezen hebben dat ze voor impact kunnen zorgen.

 

2857AD1D-3C32-43F3-B65E-BC7820F5BF05

Het streefbeeld en de hefbomen hebben we uit de focusgroepen gehaald. Tijdens het startmoment lag de focus op het in kaart brengen van de randvoorwaarden en het identificeren van de actieve bestanddelen. Eerst werd aan de deelnemers gevraagd om beloftevolle praktijken en interventies te identificeren. Dit konden zowel geformaliseerde initiatieven als informele acties zijn, bestaand of gewenst, in binnen- en buitenland. Elke interventie werd gedocumenteerd, waarbij bijzondere aandacht gevraagd werd voor het benoemen van de randvoorwaarden die mee voor succes moesten zorgen.

 

 

In een tweede ronde werd dan gereflecteerd rond de vraag: “waarom werken deze praktijken nu ?”. Er werd gestart van minpro-startdag-750_4889 (1)een longlist van actieve ingrediënten die tijdens de focusgroepen werden vermeld. Rekening houdend met de gemeenschappelijke doelstellingen, hefbomen, sleutelkenmerken en randvoorwaarden gaan we nu aan de slag om de initiatieven concreter te maken, gebaseerd op wederkerigheid en respect voor de eigenheid van elke actor.

Bij de opvolgbijeenkomsten gingen we op zoek wat die initiatieven kunnen zijn volgens de eigen processen, context, manier van werken en eigen mogelijkheden. De bedoeling is om daarna met iedereen via leertrajecten hiermee concreet aan de slag te gaan.

procesbeeld NED

De visie van het integratiepact vind je terug in de Brochure startmoment Integratiepact